Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
108
Гаралт
27
Оролт
3 2
108
Гаралт
9

Тэмдэглэл