Жишээ тэстүүд

Оролт
1
C
Гаралт
1
Оролт
2
AG
Гаралт
4
Оролт
3
TTT
Гаралт
1

Тэмдэглэл