Жишээ тэстүүд

Оролт
4 6
Гаралт
2
Оролт
10 1
Гаралт
9

Тэмдэглэл