Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2
1 3
2 4
1
2 3
Гаралт
1
Оролт
4
1 2
2 3
2 4
2
1 2
1 3
Гаралт
0
2

Тэмдэглэл