Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
...
..#
...
Гаралт
3
Оролт
4 2
..
..
..
..
Гаралт
2
Оролт
4 5
#...#
#...#
###.#
###.#
Гаралт
4

Тэмдэглэл