E. Артур ба асуултууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Дарааллуудын бүлгийн дараа Артур тооны онолыг сонирхож эхэлжээ. Тэрээр бүхэл тоонууд болон $n$-ээс хэтрэхгүй бүхэл тоо $k$-аас тогтох $n$ урттай ($a_{1}, a_{2}, ..., a_{n})$ гэсэн шинэ дуртай дараалалтай болжээ.

Уг дараалал нь дараах шинж чанартай: Хэрэв та уг дарааллын дараалсан $k$ элементээс тогтох бүх сегментүүдийн нийлбэрийг бичвэл $(a_{1}  +  a_{2} ...  +  a_{k},  a_{2}  +  a_{3}  +  ...  +  a_{k + 1},  ...,  a_{n - k + 1}  +  a_{n - k + 2}  +  ...  +  a_{n})$, эдгээр тоонууд нь заавал өсөх дараалал хэлбэртэй байна.

Жишээлбэл, дараах жишээний хувьд: $n = 5,  k = 3,  a = (1,  2,  4,  5,  6)$ ба тоонуудын дараалал нь дараах байдалтай харагдана: ($1  +  2  +  4,  2  +  4  +  5,  4  +  5  +  6$) = ($7,  11,  15$), энэ нь $a$ дараалал нь дүрслэгдсэн чанарыг хангаж байна гэсэн үг юм.

Нийлбэрүүдийн дараалал нь $n - k + 1$ ширхэг элементтэй байх нь тодорхой юм.

Хэн нэгэн (бид хэн гэдгийн хэлэхгүй) Артур-ын дарааллын хэсэг тоог асуултын тэмдгээр сольжээ (хэрэв тухайн тоо солигдсон бол, уг тоо нь яг нэг асуултын тэмдгээр солигдоно). Бид шаардлагатай шинжүүдийг хангах бөгөөд мөн $|a_{i}|$-уудын нийлбэр хамгийн бага байхаар дарааллыг сэргээх хэрэгтэй юм, энд $|a_{i}|$-аар $a_{i}$-ын абсолют утгыг тэмдэглэв.

Оролт

Эхний мөрөнд харгалзан Артур-ын дараалалд хэчнээн тоо байхыг болон сегментүүдийн уртуудыг илэрхийлэх 2 бүхэл тоо $n$ болон $k$ ($1 ≤ k ≤ n ≤ 10^{5}$) өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг элементүүд $a_{i}$ ($1 ≤ i ≤ n$) өгөгдөнө.

Хэрэв $a_{i}  =  ?$ байвал, Артур-ын дарааллын $i$-дахь элемент нь асуултын тэмдгээр солигдсон гэсэн үг юм.

Бусад тохиолдолд, $a_{i}$ ($ - 10^{9} ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) нь Артур-ын дарааллын $i$-дахь элемент байх юм.

Гаралт

Хэрэв Артур зарим газар дээр алдсан ба өгөгдсөн нөхцөлийг хангах ямар ч дараалал байхгүй бол "Incorrect sequence" (хашилтгүйгээр) гэсэн дан тэмдэгт мөрийг хэвлэнэ үү.

Бусад тохиолдолд, Артур-ын дуртай дарааллыг илэрхийлэх $n$ ширхэг бүхэл тоог хэвлэнэ. Хэрэв олон тооны тийм дараалал байвал, $|a_{i}|$-уудын нийлбэрийн хамгийн багатайг нь хэвлэнэ үү, энд $|a_{i}|$-аар $a_{i}$-ын абсолют утгыг тэмдэглэв. Хэрэв ингэсэн ч тийм хэд хэдэн дараалал байсаар байвал, та алийг нь ч хэвлэсэн болно. Дарааллын элементүүдийг 0-ээр эхлүүлэхгүй хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
? 1 2
Гаралт
0 1 2 
Оролт
5 1
-10 -9 ? -7 -6
Гаралт
-10 -9 -8 -7 -6 
Оролт
5 3
4 6 7 2 9
Гаралт
Incorrect sequence
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...