Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
0
1 0
Гаралт
4
Оролт
2 4
1 0
1 2
Гаралт
-1
Оролт
2 3
1 0
1 1
Гаралт
2
Оролт
99999 100000
2 514 415
2 50216 61205
Гаралт
4970100515

Тэмдэглэл