Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1234
Гаралт
33222
Оролт
3
555
Гаралт
555

Тэмдэглэл