Жишээ тэстүүд

Оролт
4 0 0
1 1
2 2
2 0
-1 -1
Гаралт
2
Оролт
2 1 2
1 1
1 0
Гаралт
1

Тэмдэглэл