Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4 2 3
....
.###
####
####
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
Гаралт
2
Оролт
2 4 2 2
....
.###
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
Гаралт
-1

Тэмдэглэл