Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 2 LEFT
1 3 RIGHT
Гаралт
2 1 3
Оролт
3 2
1 2 RIGHT
1 3 LEFT
Гаралт
IMPOSSIBLE

Тэмдэглэл