Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
Гаралт
2 1 
Оролт
3 2
Гаралт
1 3 2 

Тэмдэглэл