Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 3
2 4
Гаралт
1
1 3
Оролт
6
2 6
3 6
4 6
6 2
5 2
4 2
Гаралт
2
6 3
6 4
Оролт
8
7 1
2 7
7 3
6 3
4 6
6 1
6 2
6 3
6 4
6 8
Гаралт
3
7 3
7 2
7 1

Тэмдэглэл