Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 3
Гаралт
2
Оролт
3
1 3 2
Гаралт
1