Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1
2
3
Гаралт
1
2
3
Оролт
3
3
2
1
Гаралт
3
11
100