Жишээ тэстүүд

Оролт
1 8 3
10
Гаралт
3
Оролт
2 10 1
5 8
Гаралт
1
Оролт
1 1 3
10
Гаралт
-1

Тэмдэглэл