Жишээ тэстүүд

Оролт
1 2 1000
Гаралт
4
Оролт
2 2 1000
Гаралт
45
Оролт
5 3 1103
Гаралт
590