Жишээ тэстүүд

Оролт
4 10
4 3 1 2
Гаралт
4
1 2 3 4
Оролт
5 6
4 3 1 1 2
Гаралт
3
1 3 4
Оролт
1 3
4
Гаралт
0

Тэмдэглэл