Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1 2 5
10 10
10 10
15 2
Гаралт
17
Оролт
2 10 10 1000000000
0 10
0 10
Гаралт
10
Оролт
5 3 3 10
9 5
9 2
4 7
9 10
3 8
Гаралт
14