Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
Гаралт
3
Оролт
4 6
1 2
1 4
2 3
2 4
3 2
3 4
Гаралт
4

Тэмдэглэл