Жишээ тэстүүд

Оролт
4 10
10
21
27
27
Гаралт
3
Оролт
8 8
9
19
28
36
45
55
66
78
Гаралт
6
Оролт
13 7
8
8
9
16
17
17
18
21
23
24
24
26
30
Гаралт
4

Тэмдэглэл