Жишээ тэстүүд

Оролт
3
2 2 2
Гаралт
6
Оролт
6
3 6 5 3 3 5
Гаралт
0
Оролт
5
5 5 2 5 2
Гаралт
4

Тэмдэглэл