Жишээ тэстүүд

Оролт
3 5
1 2 3
1 3 2 3 1
Гаралт
12

Тэмдэглэл