Жишээ тэстүүд

Оролт
8 4
1 2 1 2 1 2 1
Гаралт
YES
Оролт
8 5
1 2 1 2 1 1 1
Гаралт
NO

Тэмдэглэл