Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
5 6
10 12
Гаралт
6
Оролт
1 1
1 100000
Гаралт
100000

Тэмдэглэл