Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
50 2
10 1
Гаралт
1.500000000
Оролт
2 2
0 2
100 2
Гаралт
1.000000000
Оролт
3 3
50 3
50 2
25 2
Гаралт
1.687500000
Оролт
2 2
0 2
0 2
Гаралт
1.000000000