Жишээ тэстүүд

Оролт
1 0
4
0 0
1 0
1 5
0 5

9 0
4
9 0
9 -5
10 -5
10 0
Гаралт
YES
Оролт
0 0
3
1 0
2 -1
2 1

0 0
3
-1 0
-2 1
-2 -1
Гаралт
NO

Тэмдэглэл