Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 1 2 1
Гаралт
2
1 3
3 1
Оролт
4
1 1 1 1
Гаралт
3
1 4
2 2
4 1
Оролт
4
1 2 1 2
Гаралт
0
Оролт
8
2 1 2 1 1 1 1 1
Гаралт
3
1 6
2 3
6 1