Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 3
2 4
3 5
2
1 4 2
2 5 1
Гаралт
YES
1 1 2
Оролт
3
1 3
2 4
3 5
2
1 3 2
2 5 1
Гаралт
NO