Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2 1
1 1 3 3
2 2 4 4
Гаралт
Malek
Оролт
12 5 7
3 4 5 6
1 2 1 2
4 5 9 9
8 6 12 10
12 4 12 4
Гаралт
Hamed