Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 2
Гаралт
2
Оролт
2 3 3
Гаралт
1