Жишээ тэстүүд

Оролт
2
Гаралт
white
1 2
Оролт
3
Гаралт
black

Тэмдэглэл