Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 3
2
5 6
Гаралт
9:6
Оролт
5
6 7 8 9 10
5
1 2 3 4 5
Гаралт
15:10