Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1
2
-3
-4
3
Гаралт
second
Оролт
3
-1
-2
3
Гаралт
first
Оролт
2
4
-4
Гаралт
second

Тэмдэглэл