Жишээ тэстүүд

Оролт
MC
CSKA
9
28 a 3 y
62 h 25 y
66 h 42 y
70 h 25 y
77 a 4 y
79 a 25 y
82 h 42 r
89 h 16 y
90 a 13 r
Гаралт
MC 25 70
MC 42 82
CSKA 13 90