Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5 2 3
0 0
1 2
1 3
2 4
3 1
Гаралт
1 3
Оролт
2 3 1 1
0 0
0 1
1 1
Гаралт
0 0

Тэмдэглэл