Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3 2
1
2
3
4
Гаралт
Vanya
Vova
Vanya
Both
Оролт
2 1 1
1
2
Гаралт
Both
Both

Тэмдэглэл