Жишээ тэстүүд

Оролт
7 15
15 5 3 7 9 14 0
Гаралт
2.5000000000
Оролт
2 5
2 5
Гаралт
2.0000000000

Тэмдэглэл