Жишээ тэстүүд

Оролт
10 2
aaabbbaaab
bbbbabbbbb
Гаралт
7
ba
Оролт
10 2
aaaaaaabbb
bbbbaaabbb
Гаралт
6
ab
Оролт
9 4
dacbdacbd
acbdacbda
Гаралт
9
cdba