Жишээ тэстүүд

Оролт
10 10
2
1 1
3 3
2
1 10
4 4
Гаралт
6
2