Жишээ тэстүүд

Оролт
6
1 2 3 4 5 1
1 2
2 3
3 4
3 5
3 6
Гаралт
4
Оролт
5
1 2 3 4 5
1 2
1 3
2 4
3 5
Гаралт
3