Жишээ тэстүүд

Оролт
3
?
18
1?
Гаралт
YES
1
18
19
Оролт
2
??
?
Гаралт
NO
Оролт
5
12224
12??5
12226
?0000
?00000
Гаралт
YES
12224
12225
12226
20000
100000