Жишээ тэстүүд

Оролт
2 6
2 3
Гаралт
1
1 6
2 3
Оролт
36 5
10 16
Гаралт
3
16 5
5 16
Оролт
3 5
2 1
Гаралт
-1