Жишээ тэстүүд

Оролт
4
92 31
0 7
31 0
7 141
Гаралт
92 7 31 141 

Тэмдэглэл