Жишээ тэстүүд

Оролт
7
1 3 1 3 2 1 2
Гаралт
2
3 5 2
6 7 4
Оролт
4
2 1 1 2
Гаралт
0