Жишээ тэстүүд

Оролт
2
Гаралт
2 1 
Оролт
3
Гаралт
1 3 2