Жишээ тэстүүд

Оролт
2
0 0
2 2
Гаралт
4
Оролт
2
0 0
0 3
Гаралт
9