Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2
2 4
1 10
Гаралт
1
3
7

Тэмдэглэл