Жишээ тэстүүд

Оролт
7 8 4
........
X.....X.
........
........
.X......
........
........
1 5
6 4
3 5
4 6
Гаралт
5
4
4
3