Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
0 1 1 1 1
1 2 1 1 1
0 2 1 1 1
Гаралт
3
Оролт
5 5
0 6 1 2 1
1 2 1 1 1
1 3 1 1 1
3 6 2 1 2
4 5 1 1 1
Гаралт
5

Тэмдэглэл